Welkom

Welkom op de site van TaxatieSneek.nl, dé (NHG)gecertificeerde woning, bedrijfsmatig en agrarische vastgoed taxateur.

De taxateurs van TaxatieSneek.nl staan ingeschreven in het register van VastgoedCert of SCVM, verrichten NHG taxaties en voldoen aan de kwaliteitseisen van (hypothecair) financiers, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen.  
Mocht u ondersteuning nodig hebben bij de aankoop of verkoop van een object dan kunt u uiteraard ook gebruik maken van de expertise van TaxatieSneek.nl

Klik hier om het aanvraagormulier te openen en in te vullen. Uiteraard kunt u ook telefonisch (via 0515 559019) contact met ons opnemen. In beide gevallen zorgen wij voor een vlotte afwikkeling.

TaxatieSneek verzorgd graag uw taxatie in Akmarijp, Boornzwaag, Broek, Dijken, Doniaga, Goïngarijp, Haskerdijken, Nieuwebrug, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Langweer, Legemeer, Oudehaske, Nijehaske, Ouwsterhaule, Oldeouwer, Ouwster-Nijega, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Gauw, Goenga, Greonterp, Heeg, Hommerts, Idzega, ijlst, ylst, indijk, indyk, jurtijp, koufurderrige, nijesijl, nijland, oostehem, oppenhuizen, osingahuizen, oudega, sandfirden, scharnegoutum, smallebrugge, tirns, tjalhuizum, Uitwellingerga, westhem, wolsum, woudsend, ypecolsga, gaastmeer, Offingawier, Loenga, IJsbrechtum, Ysbrechtum, Akkrum, Nes, Aldeboarn, Oldeboorn, Eagum, Dearsum, Friens, Grou, Grouw, Idaerd, Jirnsum, Irnsum, Poppenwier, Poppingawier, Raerd, Reduzum, Roordahuizum, Sibrandabuorren, Sijbrandaburen, Terherne, Terhorne, Tersoal, Terzool, Warstiens, Warten, Wartena, Warga, Wergea, Wikel, Wickel, Wijkel, Nijemarum, Nieuwemirdum, Oudemirdum, Aldemarum, Sondel, Sloten, Bakhuzen, Sleat, Bakhuzen, Mirns, Rijs, Balk, Hemelum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Laaksum, Molkwerum, Nijhuizum, Skarl, Stavoren, Warns, Workum, Bolsward, Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Welsrijp, Wommels

 

 


Taxatiesneek.nl - Dé taxateur voor Sneek en Zuidwest Friesland - Tel: 0515 55 90 19 |